Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny

Gmina Zduny otrzymała niemalże 3 mln złotych na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz Świetlicy wiejskiej, przedszkola i OSP w Bestwinie.

Przedmiotowa inwestycja w swoim zakresie zakłada przeprowadzenie kompleksowejtermomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Zduny jakimi są Budynek świetlicy wiejskiej, OSP i przedszkola w Bestwinie oraz Budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach.

W ramach dofinansowania przeprowadzone zostaną prace związane m.in. z:

a) ociepleniem obiektu,

b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,

c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji,

d) wymianą oświetlenia na energooszczędne

e) systemami monitorowania i zarządzania energią.

Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny poprzez przeprowadzenie ich kompleksowej termomodernizacji.

Wskazany cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych takich jak:

– uzyskanie oszczędności energii niezbędnej do ogrzania obiektów użyteczności publicznej, dzięki zminimalizowaniu strat ciepła,

– poprawa jakości powietrza, która będzie wynikiem redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery pochodzących z obiektów objętych przedmiotowym projektem,

– ograniczenie nadmiernych strat ciepła, dzięki dostosowaniu współczynników przenikania ciepła poszczególnych przegród do aktualnie obowiązujących wymagań WT2021,

– obniżenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej, które nastąpi za sprawą zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz redukcji strat ciepła,

– poprawa komfortu życia mieszkańców Gminy Zduny nastąpi, ponieważ wdrożenie przedmiotowej inwestycji przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji, a tym samym poprawi jakość powietrza w regionie, które ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi,

– podniesienie świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa, poprzez zamieszczenie ogólnodostępnych informacji na temat realizacji projektu oraz jego pozytywnego wpływu na środowisko naturalne,

– podniesienie komfortu cieplnego docelowych użytkowników obiektów, który nastąpi za sprawą kompleksowo przeprowadzonej termomodernizacji,

– poprawa estetyki obiektów użyteczności publicznej.

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 3 439 923,04zł.

Kwota dofinansowania: 2 923 934,58zł.

Nazwa programu operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Numer i nazwa osi priorytetowej: Oś priorytetowa 3: Energia

Numer i nazwa działania w ramach Osi: Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Numer i nazwa poddziałania w ramach działania: 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Post Author: zspzduny