DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zsp.zduny.pl
Data publikacji strony internetowej: 11.04.2007r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.09.2017r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Ewelina Jaskulska – Dwojak 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 7215723. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada:

  • bariery architektoniczne dla osób na wózku
  • obok placówki jest parking, który przeznaczony jest także dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia na stronie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • podświetlenie tła

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Informacje dodatkowe

Dane  teleadresowe:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach
Ul. Strzelecka 10
63-760 Zduny
email: zspzduny@wp.pl

Telefon:Tel. 62 721 57 23
Faks: Fax. 62 721 57 23
Strona www: http://www.zsp.zduny.pl
Dodatkowe informacje: Sekretariat czynny: poniedziałek-piątek w godz.8.00-15.00