INFORMACJA O PROJEKCIE

BENEFICJENT: Gmina Zduny/ Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach
REALIZUJE PROJEKT WRPO
„Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy”

TYTUŁ PROJEKTU: Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy
Nr wniosku: RPWP.08.03.01-30-0047/18
Oś priorytetowa, w ramach której realizowany jest projekt: 8. Edukacja
Numer i nazwa Działania: 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Numer i nazwa Poddziałania: 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Celem projektu jest wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności, pracy w zespole), uczniowie technikum: logistycznego, żywienia i usług gastronomicznych, usług fryzjerskich, informatycznego oraz szkoły branżowej I stopnia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach poprzez projekt obejmujący zajęcia zawodowe i zajęcia/ staże u Pracodawców w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w czasie dalszego kształcenia uzyskają dodatkowe kwalifikacje, dodatkowe kompetencje, jak również nauczyciele ZSP podwyższą swoje kompetencje. Doposażona zostanie pracownia gastronomiczna. Projekt będzie obejmował zajęcia dodatkowe dla uczniów w poszczególnych blokach zawodowych, zajęcia te będą zajęciami specjalistycznymi, uzupełniającymi wiedzę uczniów w zakresie kształcenia zawodowego na danym kierunku. Ponadto ważne jest to, że uczniowie odbędą również dodatkowe kursy: kurs na wózek widłowy dla logistyków, kurs kelnerski dla uczniów żywieniówki, kurs Corel Draw dla informatyków, kurs wizażu dla fryzjerów, kurs prawa jazdy. Uczniowie odbędą specjalistyczne płatne staże zawodowe.
Działania wskazane w projekcie mają też na celu poprawę warunków, bazy dydaktycznej w wybranym zawodzie (technika żywienia i usług gastronomicznych/kucharza) poprzez doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do unowocześnienia przestarzałych sprzętów, stanowiących miejsce pierwszego kontaktu ucznia ze specyfiką pracy na danym kierunku. działania związane z wyposażeniem przyszkolnej pracowni zawodowej – gastronomicznej, wynikają z braku możliwości zorganizowania kształcenia w ramach danej kwalifikacji w miejscu pracy umożliwiających nabywanie kompetencji zawodowych naszych uczniów, a jednocześnie pracownia będzie wykorzystana w projekcie, korzystać z niej będą wszyscy uczniowie kształcący się na tym kierunku.
Realizacja projektu przyczyni się także do podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego Projekt jest także kontynuacją działań podejmowanych w szkole celem łatwego, płynnego wejścia młodzieży na rynek pracy i umiejętnego wykorzystania swoich możliwości i umiejętności w poszukiwaniu pracy satysfakcjonującej i spełniającej oczekiwania młodego człowieka. Do tej pory uczniowie korzystali z możliwości poznawania zasad funkcjonujących na rynku pracy poprzez: odbywanie staży u pracodawców w ramach projektu Czas zawodowców bis – zawodowa Wielkopolska, praktyk zawodowych u pracodawców.

Całkowity koszt projektu to: 192 721.94 PLN
Dofinansowanie z Funduszy europejskich: 173 421,94

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz