SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca : Katarzyna Jagła

Zastępca : Antoni Wróbel

Drugi zastępca : Julia Poradzisz

Skarbnik : Magdalena Dymarska

Pozostali członkowie :

Agnieszka Adler, Ania Pijacka, AlesiaSzałata, Gabriel Szydłowski, Jakub Hemmerling, Jakub Krawicki, Jakub Sobański, Jakub Tyczyński, Katarzyna Gaszek, Julia Kmieciak, Lena Andrzejak,Eryk Ptak, Oliwia Jasińska, Patryk Ostrowski, Sandra Dolata

Opiekun: Małgorzata Jasińska-Szaramowicz

 

CELE I PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSP W ZDUNACH  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Kształtowanie zainteresowań uczniów działalnością społeczną.
 2. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 3. Kształtowanie u uczniów umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
 4. Propagowanie samodzielności, aktywności oraz organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
 5. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie.
 6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
 7. Rozwijanie wśród uczniów poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 8. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz utożsamianie się z ideałami życia patrona szkoły Jana Kilińskiego.

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Rozwijanie samorządności:
 2. Opracowanie planu pracy SU.
 3. Administrowanie profilu ZSP na Facebook’u w zakresie popularyzowania działań Samorządu Uczniowskiego.
 4. Przeprowadzenie wyborów nowego zarządu SU.
 5. Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach.
 6. Udział w uroczystościach szkolnych (tj. apele z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz dla klas czwartych, Dzień Pracy i Edukacji, Święto Patrona Szkoły).
 7. Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.
 8. Składanie sprawozdań z działalności SU.
 9. Prowadzenie dokumentacji.
 10. Współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

 1. Akcje charytatywne:  
 2. Współpraca ze szkolnym Klubem Wolontariuszy Starszych i Szkolnym Kołem PCK.
 3. Udział członków SU w kweście na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 4. Zbiórka karmy, pieniędzy na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Psów w   Krotoszynie.

4 .Zbiórki świąteczne dla dzieci ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar   Przemocy w Rodzinie.

 1. Udział w akcjach charytatywnych zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego.

 

 • Imprezy szkolne i środowiskowe:
 1. Przygotowanie Dni Tematycznych np.: Dzień Życzliwości, Mikołajki, Walentynki, Dzień Świętego Patryka, Tydzień Irlandzki.
 2. Pomoc w przygotowaniu uroczystości Dnia Pracy i Edukacji.
 3. Udział w promocji szkoły – rekrutacja w gimnazjach i szkołach podstawowych.
 4. Pomoc w przygotowaniu święta patrona szkoły – KILINIADY.
 5. Spotkania wolontariuszy w środowisku lokalnym w Zdunach i Baszkowie.
 6. Promowanie wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim.

 

 1. Konkursy:
 2. Szkolny konkurs na wystrój świąteczny z okazji Bożego Narodzenia
 3. Szkolne konkursy z okazji Tygodnia Irlandzkiego.
 4. Szkolne konkursy Walentynkowe.
 5. Udział w konkursach zgodnie z nadesłanymi propozycjami.
 6. Organizacja konkursów zaproponowanych przez uczniów.

 

 1. Promocja zdrowego stylu życia:
 2. Współpraca z uczniami z technikum żywienia i usług gastronomicznych w zakresie organizacji imprez szkolnych (stanowiska gastronomiczne).
 3. Propagowanie wśród uczniów olimpiady promocji zdrowego stylu życia PCK.
 4. Propagowanie wśród uczniów krwiodawstwa i oddawania szpiku kostnego.

 

 1. Współpraca z lokalnymi instytucjami:
 2. Zdunowski Ośrodek Kultury.
 3. Urząd Miejski.
 4. Szkoła Podstawowa w Zdunach oraz Szkoła Podstawowa w Baszkowie.
 5. Biblioteka Publiczna w Zdunach.
 6. Szkolny Klub Wolontariuszy Starszych.
 7. Szkolne Koło PCK.
 8. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 9. Lokalne media (Kurier Zdunowski, czasopisma krotoszyńskie).

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz