Technik turystyki na obszarach wiejskich

Uczniowie ZSP Zduny, kierunek technik turystyki na obszarach wiejskich na zajęciach praktycznych w gospodarstwie agroturystycznym – Uroczysko. Obiekt znajduje się w miejscowości  Zduny. Lokalizacja, charakter i swoisty klimat gospodarstwa, doskonale przedstawia zarys tradycyjnej turystyki na terenach wiejskich.

OPIS ZAWODU

TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH

HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Zawód technik turystyki na obszarach wiejskichjest skierowany do osób zainteresowanych organizacją imprez i usług turystycznych, agroturystycznych oraz prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Kształcenie w zawodzie odbywa się w 5-letnim technikum

Technik turystyki na obszarach wiejskich posiada kwalifikacje do realizacji następujących zadań zawodowych:

1) przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich;

2) realizowanie i rozliczanie imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich;

3) organizowanie prac w gospodarstwie rolnym;

4) organizowanie działalności agroturystycznej;

5) obsługiwanie klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Technik turystyki na obszarach wiejskich potrafi m.in.:

  • przygotować i realizować imprezy i usługi turystyczne z uwzględnieniem specyfiki obszarów wiejskich;
  • sprzedawać produkty turystyczne i rolnicze z wykorzystaniem instrumentów marketingu;
  • rozliczać imprezy i usługi turystyczne;
  • udzielać informacji turystycznej;
  • organizować i prowadzić gospodarstwo rolne z uwzględnieniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • przystosować gospodarstwo rolne do działalności agroturystycznej;
  • organizować pobyt gości świadcząc usługi turystyczne;
  • udzielić pierwszej pomocy;
  • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii w rolnictwie i turystyce.

Dla lepszego funkcjonowania absolwenta na rynku pracy zasadnym jest doskonalenie i zdobywanie dodatkowych uprawnień umożliwiających wykonywanie takich zawodów jak: pilot wycieczek, przewodnik turystyczny, pracownik biura podróży, animator czasu wolnego, pracownik informacji turystycznej, pracownik gospodarstwa produkcji roślinnej czy hodowca zwierząt.

Technik turystyki na obszarach wiejskich to nowoczesny zawód poszukiwany coraz bardziej na rynku pracy z uwagi na dynamiczny rozwój turystyki, wzrost zainteresowania wypoczynkiem na obszarach wiejskich oraz zakupem produktów z gospodarstw agroturystycznych.

Świadczenie usług turystycznych w gospodarstwie rolnym jest jedną z możliwości rozwoju obszarów wiejskich. Działalność agroturystyczna przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, stanowi pozarolnicze źródło utrzymania oraz sprzyja wykorzystaniu lokalnych zasobów i walorów turystycznych i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich. Absolwent wykonując zadania zawodowe dotyczące agroturystyki wykorzystuje walory przyrodnicze i kulturowe terenów wiejskich w tym folklor, architekturę wiejską i kuchnię regionalną.

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz