STYPENDIUM !!!

Obok dokumentów wymienionych w par. 3 ust. 1-14 Regulaminu do wniosku o stypendium należy dołączyć również:

  1. Oświadczenie (napisane własnoręcznie przez pełnoletniego wnioskodawcę lub rodzica/opiekuna, dotyczące całej rodziny) o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego – w przypadku gdy dotyczy;
  2. Zaświadczenia (w tym także rodzeństwa ze szkół, uczelni, urzędu gminy itp.) o pobieranym w 2020 stypendium;
  3. W sytuacji gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko/dzieci do wniosku należy dołączyć kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka;
  4. Zaświadczenie o statusie przedszkolaka/ucznia/studenta rodzeństwa + w przypadku małych dzieci, jeszcze nigdzie nie uczęszczających kopie aktu urodzenia;
  5. Załączniki dotyczące indywidualnej sytuacji w danej rodzinie, np. oświadczenia o dochodach utraconych lub uzyskanych wraz z dokumentami na nie wskazującymi, zaświadczenia z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenia o wysokości otrzymywanych alimentów, umowy dzierżawy gruntów rolnych itp.;
  6. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości w 2020 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy składek zdrowotnych wykazywanych w KRUS);
  7. Oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia,studenta.

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz